1203451Computer for Mass Communication
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปในงานสื่อสารมวลชน การประมวลข้อความ การจัดข้อความและภาพ การสร้างภาพกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้างข้อมูล 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215