1203446Seminar in Mass Communication
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อเท็จจริงสภาวะและปัญหาด้านการสื่อสารมวลชนในอดีต ปัจจุบันในประเทศไทย แนวคิดของหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชน วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216