1203419Short Film Production
การสร้างภาพยนตร์สั้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนบทภาพยนตร์สั้น กระบวนการเตรียมงานถ่ายภาพยนตร์ การคัดเลือกแสดง การกำกับการแสดง การตัดต่อ


Short film script writing ,the entire process of preparation for film production ; casting , directing , editing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215