1203418Broadcasting Media for Children and Adolescents Production
การผลิตสื่อกระจายเสียงสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและวิธีการผลิตรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน ฝึกปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อกระจายเสียงสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่


Principles and methods of producing printed media, radio and television broadcasting programs for children and adolescents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215