1203413Seminar in Public Relations
สัมมนาการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จุดมุ่งหมายของการสัมมนา องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา วิธีการวิเคราะห์และวิจารณ์การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านประชาสัมพันธ์
ฝึกจัดการจัดสัมมนาในสถานการณ์จริงในประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

Objective of public relation seminar; component, process, feature and technique of seminar creation; analysis and criticize of public relations work to understand about fact,
treat, and solve problem; practice of seminar creation in real situation about public relation issue.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212