1203412Public Relations Research and Evaluation
การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการวิจัย ที่จำเป็นต่อการทำวิจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สารและผู้รับสารโดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์
แนวทางในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์

Concept, theory, technique and methodology of public relations research; data collection; message and receiver analysis to apply in public relations; process of public relations assessment;
writing practice of research project and assessment of public relations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24