1203411Public Communication for Public Relations
การสื่อสารสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญและความสัมพันธ์ของประชามติกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างประชามติเพื่อผลในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประชาพิจารณ์กับการมีส่วนร่วม ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ จิตวิทยามวลชน การเตรียมการและ
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ

Importance and relation of public opinion and public relations; public opinion creation for successful public relations; public hearing and participatory; community relation;
mass relation, mass psychology; preparing and producing specific performance of publics relations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212