1203410Seminar in Broadcasting
สัมมนาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น


Seminar on current topics concerning broadcasting at national and local levels
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215