1203409 Broadcasting Research
การวิจัยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203303

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารมวลชน และการนำเสนองานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพสำหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


Research Methodology in Mass Communication ; research in media studies relevant to broadcasting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215