1203408Broadcasting Management
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในด้านการจัดการ การแบ่งงาน การตัดสินใจ การเงินและงบประมาณ บุคลากร ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน


Structure of administration and operation of broadcasting organizations ; management ; allocation of jobs ; finance and budget ; personnel ; problems involved in administration
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215