1203407International Broadcasting System
ระบบการกระจายเสียงนานาชาติ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง และการดำเนินงานของระบบการกระจายเสียงในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย รูปแบบขององค์การกระจายเสียงระหว่างประเทศ


Structure and operation of international broadcasting systems in varieties country : United States , Great Britain , France , Soviet Union , Thailand , Japan , India , Australia ; format of international broadcasting organizations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215