1203405Journalism Research
การวิจัยทางวารสารศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203303

Course Description
กระบวนการและเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางสื่อสารมวลชน การตั้งปัญหานำวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ การตั้งสมมติฐานการวิจัย ความเที่ยงและความตรงในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนำเสนองานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

Students will learn about mass communication research’s process, conceptualization, variability and writing proposal and produce an original piece of supervised scholarly research in media studies relevant to journalism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54