1203404Analysis of Current Affair
การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ ตลอดจนปรัชญาและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว
คุณค่าข่าวและการเขียนบทความวิเคราะห์

This class will provide the principle of news and current affair analysis with concern about political economic and social factor that effect on important situation, study about concept and philosophy of news issue,
news values and write commentary articles.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22