1203402Professional Practicum
การฝึกวิชาชีพ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (0-225-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรสื่อมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ตามรูปแบบที่สาขาวิชากำหนด


Professional training in organizations related to media ; presentation of the practicum experience in the form approved by the faculty committee
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215