1203358Mass Media and Society
สื่อมวลชนกับสังคม
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะหน้าที่ บทบาท และความสำคัญของภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสื่อมวลชนกับสถาบันอื่นในสังคม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215