1203354English for Mass Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่าน เขียน แปล และวิเคราะห์โดยสังเขป เกี่ยวกับลีลาการเลือกใช้คำ โครงสร้าง รูปแบบและหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของข่าว บทความ สารคดี ในงานสื่อสารมวลชนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215