1203352Personality Development for Communication
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-1-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ก้านการแต่งกาย การพูด การใช้อวัจนภาษา มารยาทสังคม วิธีจัดงานสังคมเพื่อการสื่อสารมวลชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215