1203345Technology for Mass Communication
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-1-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ กับการสื่อสารมวลชน ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อระบบพื้นฐานทางสังคมของมนุษย์ ค่านิยม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24