1203343Announcer and Master of Ceremonies
การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-1-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้นในการพูด การอ่าน การบรรยาย การดำเนินรายการการประกาศ และการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215