1203339Mass Media and Audience Analysis
การวิเคราะห์สื่อมวลชนและผู้รับสารสื่อมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของสื่อมวลชน การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้รับสารของสื่อมวลชน การรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวกับผู้รับสารสื่อมวลชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215