1203337Television Program Script Writing
การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ รายการเพื่อการศึกษา รายการพูดคุย รายการเพลง รายการละคร รายการแข่งขันตอบปัญหา รายการเกมส์โชว์ และรายการวาไรตี้โชว์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215