1203327Law and Ethics of Mass Communication
กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สิทธี เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น ปรัชญา กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท การละเมิดกฎหมายสื่อสารมวลชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24