1203321Mass Media and Society
สื่อมวลชนกับสังคม
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม


Role , functions of various mass media ; influence or effect of mass media to political , economic , social and cultural
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215