1203320Political Communication
การสื่อสารทางการเมือง
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาบทบาทของกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสถานบันการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง และผลของเนื้อหาในสื่อมวลชนในเชิงการโน้มน้าวใจ
โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง

The role of political communication process covered the communication of politics, the politics of communication, interrelationships of news media, political campaigning, the electorate and impact of media
coverage persuasive appeals on image and issue voting, political participation and socialization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215