1203319Dubbing and Sound Effects
การพากย์และการใช้เสียงประกอบ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการฝึกพากย์เสียงตัวละครทั้งในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และศึกษาการใช้เสียงประกอบ


Principles of dubbing for broadcasting programs and films, appropriate sound effect usage considering timing, feeling, atmosphere and meaning of the scripts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215