1203318Organization Public Relations
การประชาสัมพันธ์องค์กร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด ลักษณะ และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์กรสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์ การบริหารประเด็นการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

Concept, feature and process of public relations in various organization; government, private sector, none-government (NGO); public relations strategy for modern organization; public relations for corporate image;
method to reach the public relations goal; issue management and crisis management of public relations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212