1203317Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดและความหมายของการสื่อสารการตลาด รูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการสื่อสารการตลาด การประสานกลยุทธ์และกลวิธีของ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การจัดกิจกรรมพิเศษ
และกิจกรรมการสื่อสารอื่นๆเพื่อการส่งเสริมการตลาด

Concept and definition of marketing communication; model, technique, tool and process of marketing communication; integrated strategy and strategy of advertisement,
public relations, campaign, special activity and communication activity for promotion.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54