1203315Public Relations Planning
การวางแผนประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และประเภท และกระบวนการในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ วิธีการและ กลยุทธ์ในการเขียนโครงการและแผนงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะในการเขียนโครงการและแผนงานประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้

Definition, importance, objective, type and process of public relations planning; principle and strategy of effective project writing and public relations planning; practice of project writing
and planning of public relations that is complete, correct and useful.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24