1203313Television Program Production
การผลิตรายการโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203310

Course Description
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการผลิตและตัดต่อรายการ การวางแผนและสร้างสรรค์เนื้อหารายการ การปฏิบัติงานหน้าที่
ความรับผิดชอบต่าง ๆในกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในและนอกสถานที่

Production of television programs in a variety of types ; communication through picture and sound ; use of equipments ; techniques of program production and editing ; planning and creation of content ; different functions in production ;
practice producing in studio and on location
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215