1203304Advanced News Reporting
การรายงานข่าวขั้นสูง
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203206

Course Description
ศึกษาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยเน้นการวิเคราะห์ มองหาเงื่อนงำ และหาหลักฐานประกอบจากกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น พัฒนาทักษะในเชิงสืบสวนสอบสวนจากการเรียนในชั้นเรียน
เรียน การอภิปรายถกเถียง วิทยากรพิเศษ สื่ออินเตอร์เน็ต และการลงพื้นที่ ตลอดจนตีพิมพ์งานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน และศึกษากระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในการรายงานข่าว

An Advanced reporting with emphasis on evidences and on recognizing the complex effects of country and provincial problems, developing investigative skills by studying in classroom, discussion, guest lecturers,
online study and field reporting. How to follow the trail of a story and track the suspense clues for publishable project from working in a team setting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51