1203233Feature and Variety Script Writing
การเขียนบทสารคดีและปกิณกคดี
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-1-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จุดมุ่งหมายของการเขียนบทสารคดีและปกิณกคดี หลักการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีและปกิณกคดีสำหรับสื่อมวลชนประเภทต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215