1203231Introduction to Broadcasting Production
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบสำคัญ ปัจจัย กระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ เนินทฤษฎี ปฏิบัติ และการประเมินผลการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215