1203217Communication Skill Improvement
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการสื่อสารจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า


Communication skill ; listening speaking reading writing , development of skills for understanding the main idea, analyzing and evaluating messages
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215