1203216Interpersonal Communication
การสื่อสารระหว่างบุคคล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการ หลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะในการวิเคราะห์ในบริบทต่างๆ


Processes ,theories and guidelines of Interpersonal Communication for effective communication in various contexts; analysis of various forms of interpersonal communication.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215