1203215Media for Public Relations
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ และรูปแบบของสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์ หลักการและเทคนิคในการผลิตและประยุกต์ใช้สื่อประเภทต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

Characteristic and format; mass media, traditional folk media and information technology media; approach to select media suitable for objective and target group of public relations;
principles and strategy for producing and applying of using media in public relations process.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54