1203214Organization Communication
การสื่อสารภายในองค์กร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด กระบวนการของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยเป็นการสื่อสารทั้งในระดับระหว่างบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระดับกลุ่ม เช่น การประชุม


Concept, process of communication to create the idea of understanding and relationship in organization involved one to one communication such as communication between superiors and subordinates or small group
communication such as meeting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22