1203212Message Design for Public Relations
การสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางในการวิเคราะห์ผู้รับสาร กลยุทธ์ในการสร้างสาร ฝึกปฏิบัติในการเขียนและสร้างเนื้อหาในสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์


Analysis receiver method; strategy of message creation; writing and content creation practice to match for target group and objective of public relations in various media.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22