1203210 Technolog for Broadcasting
เทคโนโลยีเพื่องานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203203

Course Description
ทักษะ เทคนิคในการผลิต การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ


Basic , technique in production , editing , technology for create broadcasting production in any format
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215