1203208Broadcasting News Reporting and Writing
การสื่อข่าวด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฏี แนวปฏิบัติและจริยธรรมในการสื่อข่าวและเขียนข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์


Theories practice guidelines and ethics of news reporting and writing for radio and television media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215