1203205Mass Media Audience Analysis
การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสาร วิธีวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อมวลชน เป้าหมาย และแนวทางในการวิเคราะห์ผู้รับสาร


Concept of audience; methods of fundamental mass media audience analysis; objectives and approach of audience analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215