1203202 Theorie of Mass Communication
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แบบจำลองการสื่อสาร พัฒนาการของสมมติฐาน แนวคิด ทฤษฎีสื่อสารมวลชน การนำทฤษฎีมาเพื่อใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจากสื่อมวลชนที่มีต่อคนที่อยู่ในสังคม


Communication model, theories of mass communication and their application in explaining the effects of mass media on people in society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215