1203201Introduction to Photography and Motion Pictures
การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำงานของกล้องและอุปกรณ์ วัสดุและ วิธีการ กระบวนการในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หลักการ และเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
อิทธิพลของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีต่อการสื่อสาร กระบวนการล้างฟิล์มและการอัดขยาย ภาพถ่าย

Working process of camera and its apparatus ; taking and processing of photographs and pictures ; principles and techniques of photography and motion pictures ;
influences of photography and motions pictures on communication ; film processing, printing and enlarging
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215