1203102Introduction to Public Relations
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ประชามติในงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ขององค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจ
และองค์กรไม่แสวงหากำไร ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานประชาสัมพันธ์

Definition, concept and role of public relations ; process and tools in public relations works ; public opinion in public relations;
public relations in organization : government private enterprise and NGO ; ethics and responsibility in public relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215