1202354Information Resources and Services in Sciences and Technology
แหล่งและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและขอบเขตของสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแหล่งผลิต และเผยแพร่บริการสารสนเทศ


Definition and scope of information in sciences and technology, acquisition, infoemation source, dissemination and services.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215