1202352Office Automation
สำนักงานอัติโนมัติ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทของสำนักงาน ลักษณะของสำนักงานอัติโนมัติ โครงสร้างและการพัฒนาระบบสำนักงานอัติโนมัติ การปรับเปลี่ยนและผลกระทบในการใช้สำนักงานอัติโนมัติ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานอัติโนมัติ


Roles of office, characteristics of an office automation, structure and system development of office automation, modify and influence for using office automation, technology and various application program for offic automation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215