1202351Database Development in Information Center
การพัฒนาฐานข้อมูลในศูนย์สารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์เซพเวอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์เซฟเวอร์ในศูนย์สารสนเทศ


Principles of client/server database system development, design and development of client/ server database systems in information center.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215