1202350Online Information Services
บริการสารสนเทศแบบออนไลน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและคุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ให้บริการแบบออนไลน์ ขอบข่ายและคุณลักษณะพิเศษ ยุทธวิธีสืบค้นและเรียกใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การประเมินคุณค่าสารสนเทศออนไลน์ ตลอดจนการกำหนดค่าติดตั้งและค่าใช้บริการอย่างประหยัดและคุ้มค่า


Type and quality of online database and services, scope and special characteristic, searching techniques and effective information retrieval, assessment of online database,set up and cost of online database.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215