1202348Information Industries
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของอุตสาหกรรมสารสนเทศ วงจรของอุตสาหกรรมสารสนเทศ การประกอบการ การวิจัยตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรมสารสนเทศ


Definition, importance, type of information industry, cycle of information industry, infprmation industry entrepreneur, marketing research, trend of information industry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215