1202347Indexing and Abstracting
ดรรชนีและสาระสังเขป
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท การทำและการใช้ดรรชนีและสาระสังเขป การจัดหา การจัดเก็บและการให้บริการดรรชนีและสาระสังเขป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานดรรชนีและสาระสังเขป


Definition, importance and trpe of indexing and abstracting, process and usage of indexing and abstracting, acquisition, storage and service of index and abstract, using information technology for indexing abstracting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215