1202346Information Center and Learning Resource Management
การจัดการศูนย์สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทและบทบาทของศูนย์สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นหนักในด้านการวางนโยบาย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ให้รองรับสังคมการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


type and role of information center and learning center with a focus on policy marking, and organizing in relation to the learning society and life-long learning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215